Darllenwch y Telerau Defnyddio hyn yn ofalus cyn defnyddio'r wefan hon

Croeso i'n Gwefan EDOC (www.edoconline.co.uk) (“Ein Gwefan”).

Mae'r wefan hon gan Asiantaeth yr Amgylchedd (“Ni”, “Ein”) yn cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gan ddefnyddwyr Ein Gwefan, sy'n cadw hawlfraint eu holl Gyfraniadau. IPL Information Processing Limited sy'n cynnal Ein Gwefan.

Diben Ein Gwefan yw creu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff electronig a chaniatáu i ddefnyddwyr greu adroddiadau ynghylch eu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff (“Adroddiadau”). Mae Ein Gwefan wedi'i chynllunio i roi'r un hawliau a diogelwch i ddefnyddwyr Ein Gwefan gyda Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff electronig a fyddai ganddynt gyda chopïau caled o Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff. Mae rhagor o wybodaeth am yr hawliau a roddir i ddefnyddwyr ac am sut y mae Ein Gwefan yn gweithio ar gael ar Ein Gwefan.

Telerau defnyddio'r wefan

 1. Mae'r Telerau Defnyddio hyn (ynghyd ag unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddynt) (y "Telerau Defnyddio") yn rhoi gwybod i "Chi" ar ba delerau y gallwch ddefnyddio Ein Gwefan.
 2. Dim ond defnyddwyr cofrestredig ("Defnyddwyr") all greu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff ac Adroddiadau ar Ein Gwefan ond gall defnyddwyr sydd heb gofrestru ("Gwesteion") weld y rhan o Ein Gwefan sydd ar gael i'r cyhoedd at ddibenion gwybodaeth ac er mwyn cofrestru i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am Ein Gwefan.
 3. Gall Defnyddwyr a Gwesteion weld, pori neu gofrestru i ddefnyddio Ein Gwefan, wrth ddefnyddio Ein Gwefan.
 4. Darllenwch y Telerau Defnyddio hyn yn ofalus cyn i Chi ddechrau defnyddio Ein Gwefan, gan y bydd y rhain yn berthnasol i sut y byddwch Chi yn defnyddio Ein Gwefan.
 5. Wrth fynd ar Ein Gwefan fel un ai Defnyddiwr neu Westai ac wrth fewngofnodi ar Ein Gwefan fel Defnyddiwr Cofrestredig, rydych Chi'n cadarnhau eich bod Chi'n derbyn y Telerau Defnyddio hyn (y fersiwn sydd ar gael, a all newid o bryd i'w gilydd) ac rydych Chi'n cytuno i gydymffurfio â nhw.
 6. Os nad ydych Chi'n cytuno â'r Telerau Defnyddio hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio Ein Gwefan.

Y defnydd a ganiateir

 1. Rydym yn rhoi'r hawl i Chi fynd ar y Wefan hon a'i defnyddio. Wrth fynd ar y Wefan hon a'i defnyddio, rydych Chi'n cytuno eich bod Chi:
  1. yn ymwneud â chynhyrchu, storio, cludo a/neu waredu gwastraff yn y DU neu rydych yn weithiwr neu'n gynrychiolydd awdurdodedig sefydliad o'r fath; neu
  2. yn Gorff Statudol neu Reoleiddio neu'n weithiwr neu'n gynrychiolydd awdurdodedig sefydliad o'r fath;
  3. Defnyddiwr sy'n mynd ar Ein Gwefan i gael Adroddiadau; neu
  4. Unrhyw berson arall sy'n defnyddio Ein Gwefan fel Gwestai.
 2. Byddwch yn mynd ar Ein Gwefan ac yn ei defnyddio:
  1. at ddibenion creu a/neu ddilysu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a chofnodi gwybodaeth gysylltiedig y mae gofyn i Chi ei darparu o dan ddeddfwriaeth gwastraff y DU neu fel y gofynnwyd amdani fel arall ar Ein Gwefan;
  2. i greu, cael neu lwytho adroddiadau i lawr ynghylch trosglwyddo gwastraff y mae gennych Chi yr hawl i'w gweld ("Adroddiadau"); neu
  3. i weld gwybodaeth.
 3. Mae Adroddiadau y mae modd eu creu ar Ein Gwefan yn cynnwys:
  1. Adroddiad Busnes - y gallu i greu adroddiadau cyfrinachol ynghylch nodiadau trosglwyddo gwastraff y mae defnyddiwr yn ymwneud â nhw (gan gynnwys y sawl sy'n creu ac unrhyw sefydliad a enwir yn y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff) at eu dibenion busnes eu hunain.
  2. Adroddiadau ffurflenni tunelledd gwastraff - y gallu i greu adroddiadau tunelledd gwastraff cyfrinachol a all helpu Defnyddiwr i gyflwyno ffurflenni tunelledd gwastraff chwarterol ar gyfer eu busnesau (os bydd angen) i'r corff rheoleiddio.
  3. Adroddiad ar gyfer Holl Wastraff EDOC – mae hwn yn rhoi trosolwg o'r holl drosglwyddiadau gwastraff a gofnodwyd yn y system. Defnyddir cydgasglu i sicrhau na fydd modd adnabod pwy sydd wedi creu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff yn ôl y data. Mae modd i unrhyw un o Ddefnyddwyr Ein Gwefan greu'r rhain.
  4. Allgludo Data – mae'r data'n cael ei wneud yn ddienw fel nad oes modd adnabod y sawl sydd wedi creu'r Nodyn Trosglwyddo Gwastraff. Dim ond y sefydliadau canlynol all greu'r adroddiadau hyn:
   1. Asiantaeth yr Amgylchedd
   2. Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon
   3. Asiantaeth Amddiffyn yr Amgylchedd yr Alban
   4. Cyfoeth Naturiol Cymru
   5. Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig
   6. Llywodraeth Cymru
   7. Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau
   8. Zero Waste Scotland

Telerau perthnasol eraill

 1. Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn cynnwys ein Polisi Preifatrwydd a'n Polisi Cwcis. Mae'r Polisi Preifatrwydd a'r Polisi Cwcis i'w gweld o dan y Telerau Defnyddio.

Gwybodaeth amdanom ni

 1. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn gorff cyhoeddus anadrannol ac mae'r pencadlys yn Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH.

Newidiadau i'r telerau hyn

 1. Mae'n bosibl y byddwn yn diwygio'r Telerau Defnyddio hyn ar unrhyw adeg drwy ddiwygio'r dudalen hon.
 2. Tarwch olwg ar y dudalen hon o bryd i'w gilydd er mwyn gweld a wnaed unrhyw newidiadau, gan y byddwch chi wedi ymrwymo i'r Telerau Defnyddio a gyhoeddir o bryd i'w gilydd pan fyddwch yn defnyddio Ein Gwefan (fel y nodir uchod).

Newidiadau i'n Gwefan

 1. Mae'n bosibl y byddwn yn diweddaru Ein Gwefan o bryd i'w gilydd, ac mae'n bosibl y byddwn yn newid y cynnwys ar unrhyw amser. Serch hynny, sylwer y gall unrhyw gynnwys ar Ein Gwefan fod wedi dyddio ar unrhyw adeg, ac nid ydym yn gyfrifol am ei ddiweddaru.
 2. Rydym yn ymdrechu i ddarparu Ein Gwefan ar ffurf sy'n ddi-wall a/neu heb ddiffygion, fodd bynnag, ni allwn warantu bod hyn bob amser yn wir. Mae'n bosibl y bydd arnom angen gwneud newidiadau i'n Gwefan er mwyn cywiro unrhyw wallau a/neu ddiffygion o'r fath.

Defnyddio Ein Gwefan

 1. Mae ein gwefan ar gael am ddim.
 2. Nid ydym yn gwarantu y bydd Ein Gwefan, nac unrhyw gynnwys arno, ar gael bob amser neu'n ddi-dor. Caniateir defnyddio Ein Gwefan ar sail dros dro. Mae'n bosibl y byddwn yn atal, yn tynnu'n ôl, yn stopio neu'n newid ein holl Gwefan neu ran o'n Gwefan heb rybudd. Ni fyddwn yn atebol i Chi, os na fydd Ein Gwefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod, am unrhyw reswm.
 3. Chi sy'n gyfrifol am wneud yr holl drefniadau angenrheidiol er mwyn i Chi gael defnyddio Ein Gwefan.
 4. Rydych Chi hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pob un sy'n cael mynediad i'n Gwefan trwy eich cyswllt rhyngrwyd chi yn ymwybodol o'r Telerau Defnyddio hyn ac unrhyw delerau ac amodau perthnasol eraill, a'u bod yn cadw atynt.

System brawf EDOC

 1. Mae Ein Gwefan yn cynnwys system brawf lle gallwch greu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff ac Adroddiadau prawf (“Prawf EDOC”).
 2. Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn berthnasol i'ch defnydd o system brawf EDOC fel petaech Chi'n Ddefnyddiwr yn creu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff ar Ein Gwefan, ond:
  1. ni ellir defnyddio Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a grëwyd ar system brawf EDOC fel Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff i gyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol;
  2. mae'r holl wybodaeth a gofnodir ar system brawf EDOC ar eich menter eich hun;
  3. rhaid i chi beidio â chofnodi unrhyw wybodaeth gyfrinachol na masnachol sensitif ar system brawf EDOC;
  4. ni chaiff y wybodaeth y byddwch Chi'n ei defnyddio i gofrestru ar system brawf EDOC fod yn wybodaeth gyfrinachol na masnachol sensitif;
  5. Gallwn Ni ddileu yr holl wybodaeth, gan gynnwys Eich manylion cofrestru a gofnodir ar system brawf EDOC, ar unrhyw adeg;
  6. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wybodaeth a gyflwynir i system brawf EDOC ac rydym yn eithrio pob atebolrwydd i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith o ran unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath sy'n deilio o'ch defnydd Chi o system brawf EDOC.

Eich Cyfrif a'ch Cyfrinair

 1. Os byddwch Chi'n dewis, neu os byddwch Chi'n cael cod adnabod defnyddiwr, cyfrinair neu unrhyw wybodaeth arall fel rhan o'r trefniadau diogelwch, rhaid i Chi drin gwybodaeth o'r fath yn gyfrinachol. Rhaid i chi beidio â'i ddatgelu i unrhyw drydydd parti.
 2. Mae gennym yr hawl i analluogi unrhyw god adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, boed wedi'i ddewis gennych Chi neu wedi'i roi gennym ni, ar unrhyw adeg, os, yn ein barn resymol ni, nad ydych wedi llwyddo i gydymffurfio ag unrhyw rai o ddarpariaethau'r Telerau Defnyddio hyn.
 3. Os ydych Chi'n gwybod neu'n amau bod rhywun heblaw Chi'n gwybod beth yw eich cod adnabod defnyddiwr neu gyfrinair, rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith drwy anfon e-bost at edoc@environment-agency.gov.uk.

Cyflwyno gwybodaeth

 1. Chi yn unig sy'n gyfrifol am gynnwys y wybodaeth y byddwch yn ei chyflwyno i greu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff, ac unrhyw wybodaeth arall a gyflwynir i'n Gwefan. Ni chewch gyflwyno unrhyw wybodaeth na chynnwys arall na wnaethoch ei greu neu nad oes gennych yr hawl i'w gyflwyno. Drwy gyflwyno gwybodaeth neu wneud cyfraniad, rydych yn gwarantu ac yn datgan bod gennych chi'r caniatadau angenrheidiol i'w defnyddio ar Ein Gwefan yn unol â'n Telerau Defnyddio.
 2. Rhaid i'r holl wybodaeth a gyflwynir i'n Gwefan gydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn.

Y defnydd a waherddir

 1. Cewch ddefnyddio Ein Gwefan at ddibenion cyfreithlon yn unig. Ni chewch ddefnyddio Ein Gwefan na chyflwyno unrhyw wybodaeth:
  1. sy'n torri unrhyw ddeddf leol, genedlaethol neu ryngwladol mewn unrhyw ffordd neu
  2. sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus mewn unrhyw ffordd, neu y mae eu dibenion neu eu effaith yn anghyfreithlon neu'n dwyllodrus.
  3. sy'n esgus bod yn rhywun, neu'n camgynrychioli pwy ydych chi neu eich cysylltiad ag unrhyw un.
  4. sy'n cael eu gwneud yn groes i unrhyw ddyletswydd gyfreithiol i drydydd parti, fel dyletswydd o dan gontract neu ddyletswydd cyfrinachedd.
  5. sy'n hyrwyddo unrhyw weithgaredd anghyfreithlon.
  6. sy'n trosglwyddo unrhyw ddata, yn anfon neu'n llwytho unrhyw ddeunydd i fyny yn fwriadol sy'n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, cynrhon, bomiau amser, cofnodwyr trawiadau bysellau, meddalwedd ysbïo, hysbyswedd neu unrhyw raglenni eraill niweidiol neu godau cyfrifiadurol tebyg sydd wedi'u cynllunio i andwyo gweithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur.
 2. Rydych hefyd yn cytuno i wneud y canlynol:
  1. Peidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo nac ailwerthu unrhyw ran o'n Gwefan yn groes i ddarpariaethau'r Telerau Defnyddio hyn.
  2. Peidio â chael mynediad heb ganiatâd, ymyrryd, difrodi nac aflonyddu:
   1. unrhyw ran o'n Gwefan;
   2. unrhyw gyfarpar neu rwydwaith y mae Ein Gwefan wedi cael ei storio arnynt;
   3. unrhyw feddalwedd a ddefnyddir i ddarparu Ein Gwefan; neu
   4. unrhyw gyfarpar neu rwydwaith neu feddalwedd sy'n eiddo i drydydd parti neu a ddefnyddir gan drydydd parti.

Torri'r Telerau Defnyddio hyn

 1. Byddwn yn penderfynu, fel y gwelwn orau, a oes rhywun wedi torri'r Telerau Defnyddio hyn. Pan fydd rhywun wedi torri'r Telerau Defnyddio hyn mae'n bosibl y byddwn yn gweithredu mewn modd sy'n briodol yn ein barn ni.
 2. Bydd methu â chydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn o bosibl yn arwain atom yn cymryd rhai o'r camau neu'r holl gamau canlynol:
  1. Diddymu eich hawl i ddefnyddio Ein Gwefan ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
  2. Tynnu unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff neu ddeunydd arall a gyflwynwyd gennych ar Ein Gwefan ar unwaith, dros dro neu'n barhaol.
  3. Cyflwyno rhybudd i chi.
  4. Cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn er mwyn cael ad-daliad llawn o'r holl gostau ar sail indemniad (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, gostau gweinyddol a chyfreithiol rhesymol) sy'n deillio o'r ffaith eich bod wedi torri'r amodau.
  5. Camau cyfreithiol pellach yn eich erbyn chi.
  6. Datgelu unrhyw wybodaeth o'r fath i awdurdodau sy'n gorfodi'r gyfraith fel rydym ni'n teimlo sy'n angenrheidiol.
 3. Rydym yn eithrio atebolrwydd am gamau a gymerwyd mewn ymateb i dorri'r Telerau Defnyddio hyn. Nid yw'r ymatebion a ddisgrifir yn y Telerau Defnyddio hyn yn gyfyngedig, a gallwn gymryd unrhyw gamau eraill sy'n rhesymol briodol yn ein barn ni.

Hawliau eiddo deallusol

 1. Chi sy'n berchen ar yr hawlfraint mewn unrhyw gyfraniad a wnewch ac unrhyw Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a gaiff ei greu o ganlyniad i'r cyfraniad hwnnw.
 2. I'r graddau rydym yn berchen ar unrhyw hawliau eiddo deallusol mewn Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a grëwyd gennych Chi, rydym yn rhoi trwydded fyd-eang, di-freindal, parhaol, di-ecsglwsif i Chi ddefnyddio unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a gynhyrchir gennych chi.
 3. Nid yw'r drwydded hon yn berthnasol i unrhyw gynnwys ar Ein Gwefan ac eithrio Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff. Os ydych yn dymuno defnyddio unrhyw gynnwys arall, rhaid i chi gael caniatâd ar wahân gennym.
 4. Byddwch yn gallu creu Adroddiadau gan ddefnyddio'r wybodaeth y byddwch yn ei chyflwyno i'n Gwefan. Bydd Defnyddwyr eraill Ein Gwefan yn gallu creu Adroddiadau gan ddefnyddio'r data dienw a geir ar y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a grëwyd gennych chi.
 5. Drwy gyflwyno gwybodaeth i'n Gwefan, rydych yn cytuno i roi trwydded fyd-eang, di-freindal, parhaol, di-ecsgliwsif i ni ddefnyddio fersiwn dienw o'r wybodaeth a gyflwynwyd gennych chi. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth ddienw hon i alluogi Defnyddwyr i greu Adroddiadau.
 6. Bydd y drwydded hon yn rhoi'r hawl i ni roi is-drwyddedau ar gyfer rhan o'r fersiwn dienw o'r wybodaeth a gyflwynwyd neu'r wybodaeth i gyd.
 7. Gallwn ddefnyddio pob hawl hawlfraint a chyhoeddusrwydd yn y deunydd mewn unrhyw fersiwn dienw o'r wybodaeth a gyflwynir ym mhob awdurdodaeth, i'w eithaf ac am y cyfnod llawn y mae unrhyw hawliau o'r fath yn bodoli yn y deunydd hwnnw.
 8. Bydd unrhyw is-drwydded a gyflwynir gennym o unrhyw fersiwn dienw o wybodaeth a gyflwynir gennych Chi neu unrhyw Ddefnyddiwr arall (yn llawn neu'n rhannol) unwaith y bydd ar gael i greu Adroddiadau (ar Ein Gwefan) ar gyfer hawliau masnachol ac anfasnachol llawn a digyfyngiad ar yr amod bod hawliau'r cyfrannwr gwreiddiol yn cael eu sicrhau. Fodd bynnag, nid yw Defnyddwyr yn rhoi trwyddedau i Ni ar gyfer yr hawlfreintiau y maent yn berchen arnynt yn y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a gynhyrchwyd. Mae Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff yn parhau i fod yn gyfrinachol i'r defnyddwyr sydd wedi eu creu ac i'r Defnyddwyr sy'n gallu eu gweld. Dim ond ar gyfer data dienw a gynhyrchwyd o Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a ddefnyddir i greu Adroddiadau y mae defnyddwyr yn rhoi trwyddedau.
 9. Yn amodol ar yr uchod, ni yw perchennog neu drwyddedai'r holl hawliau eiddo deallusol yn Ein Gwefan, ac yn y deunyddiau a gyhoeddwyd gan Ddefnyddwyr arno.
 10. Cewch argraffu neu lwytho'r canlynol i lawr:
  1. copïau o unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a rydych Chi wedi'u cynhyrchu;
  2. copïau o unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff ar gyfer gwastraff rydych Chi am ei dderbyn neu y mae gennych Chi ddiddordeb ynddo;
  3. copïau o Adroddiadau rydych Chi wedi'u creu.
 11. Ar wahân i'r Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a'r Adroddiadau y cyfeirir atynt uchod, cewch argraffu un copi a chewch lwytho detholiadau i lawr, o unrhyw dudalen(nau) o'n Gwefan ar gyfer eich defnydd personol chi a chewch Chi ddwyn sylw eraill yn eich sefydliad at y cynnwys ar Ein Gwefan.
 12. Caniateir i chi wneud nodiadau ar gopïau o'ch Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff at ddibenion busnes cyfreithlon. Fodd bynnag, rhaid i chi beidio ag addasu copïau papur na digidol o unrhyw ddeunyddiau eraill rydych Chi wedi'u hargraffu neu wedi'u llwytho i lawr mewn unrhyw ffordd, ac ni chewch Chi ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, ffotograffau, dilyniannau fideo neu glywedol nac unrhyw raffeg ar wahân i unrhyw destun sy'n cyd-fynd.
 13. Mae'n rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir), fel awduron cynnwys ar Ein Gwefan o hyd.
 14. Ar wahân i'r Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a'r Adroddiadau perthnasol, ni chewch Chi ddefnyddio unrhyw ran o'r cynnwys ar Ein Gwefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded gennym Ni i wneud hynny.
 15. Os byddwch yn argraffu, yn copïo, neu'n llwytho unrhyw ran o'n Gwefan i lawr yn groes i'r Telerau Defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio Ein Gwefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid i Chi ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau, yn ôl ein dewis ni.

Dim dibynnu ar wybodaeth

 1. Darperir cynnwys a swyddogaeth Ein Gwefan er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyngor y dylech Chi ddibynnu arno. Rhaid i chi gael cyngor arbenigol neu broffesiynol cyn cymryd neu ymatal rhag unrhyw gamau gweithredu ar sail y cynnwys ar Ein Gwefan.
 2. Er ein bod yn gwneud pob ymdrech resymol i ddiweddaru'r wybodaeth ar Ein Gwefan, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, rhoi unrhyw sicrwydd na gwarantau, boed hynny'n amlwg neu ymhlyg, fod y cynnwys ar Ein Gwefan yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol.
 3. Oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i ni, ni fyddwn yn gallu cael mynediad at y wybodaeth lawn y gwnaethoch Chi ei chyfrannu at ddibenion creu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff, y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff eu hunain nac unrhyw Adroddiadau a grëwyd gennych chi sy'n cynnwys y wybodaeth hon, ac ni fyddwn yn gallu ei gweld. Dim ond at ddibenion creu Adroddiadau o'r Adroddiadau ar gyfer Holl Wastraff EDOC a/neu Allgludo Data y byddwn yn gallu cael mynediad at y wybodaeth.
 4. Chi sy'n gyfrifol am yr holl wybodaeth y byddwch yn ei chofnodi ar Ein Gwefan.

Rheolwr Ansawdd Data – cymedroli pwysau

 1. Bydd Rheolwr Ansawdd Data yn cael ei benodi i fonitro gwybodaeth benodol a gyflwynir ar Ein Gwefan at ddibenion creu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff.
 2. Dim ond gwybodaeth a gyflwynir i greu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff ar Ein Gwefan, y mae Ein Gwefan wedi'i nodi sydd â gwall o bosibl yn y maes "Pwysau", y bydd y Rheolwr Ansawdd Data yn cael mynediad ati. Ni fydd y Rheolwr Ansawdd Data yn gallu cael mynediad at unrhyw wybodaeth nad yw wedi'i nodi fel gwybodaeth a allai gynnwys gwall.
 3. Pan nodir gwall posibl ym maes Pwysau Nodyn Trosglwyddo Gwastraff bydd y Rheolwr Ansawdd Data yn cael mynediad i'r Nodyn Trosglwyddo Gwastraff a gall gysylltu â'r Defnyddiwr a greodd y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff i holi a yw'r gwerth a gofnodwyd yn y maes Pwysau yn gywir.
 4. Ni fydd y Rheolwr Ansawdd Data yn rhannu'r Nodyn Trosglwyddo Gwastraff na'r wybodaeth ar y nodyn ag unrhyw un arall a bydd cynnwys y nodyn Trosglwyddo Gwastraff yn parhau i fod yn gyfrinachol.
 5. Nid oes Rheolwr Ansawdd Data wedi'i benodi ar hyn o bryd, ac nid oes unrhyw un yn y rôl hon ar hyn o bryd. Os bydd Ein Gwefan yn canfod gwall posibl yn y maes Pwysau, ni roddir gwybod i unrhyw un am y gwall posibl hwn ar hyn o bryd ac ni chaiff unrhyw un fynediad at y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff ar hyn o bryd. Bydd y Telerau Defnyddio hyn yn cael eu diweddaru pan fydd Rheolwr Ansawdd Data wedi'i benodi.
 6. Pan fydd Rheolwr Ansawdd Data wedi'i benodi, bydd yn gyfrifol am chwilio am wallau posibl yn y maes pwysau ar Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff. Ni fydd unrhyw elfen arall o'r wybodaeth a gyflwynir i greu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff yn cael eu cymedroli.
 7. Er mwyn osgoi unrhyw amheuon, bydd y Rheolwr Ansawdd Data bob amser yn rhywun sy'n annibynnol ar unrhyw reoleiddiwr diwydiant sy'n gyfrifol am orfodi Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff papur.

Cyfyngiad ar ein hatebolrwydd

 1. Nid oes dim byd yn y Telerau Defnyddio hyn sy'n eithrio neu'n cyfyngu ar ein hatebolrwydd os oes rhywun yn marw neu'n cael ei anafu o ganlyniad i'n hesgeulustod, neu ein twyll neu am gamgynrychioli'n dwyllodrus, nac unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na'i gyfyngu o dan gyfraith Lloegr.
 2. I'r graddau a ganiateir yn ôl y gyfraith, rydym yn eithrio pob amod, gwarant, sylw neu delerau eraill a all fod yn berthnasol i'n Gwefan neu unrhyw gynnwys ar Ein Gwefan, boed hynny'n ddiamwys neu ymhlyg.
 3. Chi yn unig sy'n gyfrifol am gynnwys unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff neu Adroddiadau y byddwch Chi'n eu creu. Nid ydym yn rhoi unrhyw warant, sicrwydd nac yn cymeradwyo cywirdeb na geirwiredd y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff na'r Adroddiadau sy'n cael eu creu ar Ein Gwefan, ac ni allwn eu rhoi chwaith. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw gynnwys a ddarperir gennych Chi nac unrhyw Ddefnyddwyr na Gwesteion eraill ar Ein Gwefan.
 4. Ni fyddwn yn atebol i unrhyw Ddefnyddiwr am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny drwy gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os gellir ei ragweld, sy'n codi o dan neu yng nghyswllt:
  1. defnyddio Ein Gwefan, neu fethu defnyddio Ein Gwefan;
  2. defnyddio unrhyw gynnwys a welir ar Ein Gwefan neu swyddogaeth Ein Gwefan neu ddibynnu arnynt; neu
  3. ddefnyddio unrhyw Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff neu Adroddiadau a grëwyd ar Ein Gwefan neu ddibynnu arnynt.
 5. Sylwer - yn benodol, ni fyddwn yn atebol am y canlynol:
  1. colli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw;
  2. tarfu ar fusnes;
  3. colli arbedion a ragwelir;
  4. colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
  5. unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ddilynol.
 6. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled na difrod a achosir gan firws, ymosodiadau gwrthod gwasanaeth gwasgaredig, nac unrhyw ddeunydd technolegol niweidiol a all heintio eich cyfarpar cyfrifiadurol, rhaglenni cyfrifiadurol, data neu unrhyw ddeunydd priodol oherwydd eich bod yn defnyddio Ein Gwefan neu'n llwytho unrhyw gynnwys i lawr arni, neu ar unrhyw wefan sy'n gysylltiedig â'r wefan.
 7. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros gynnwys gwefannau y mae Ein Gwefan yn cynnwys dolenni ar eu cyfer. Ni ddylid ystyried bod dolenni o'r fath yn golygu ein bod yn cymeradwyo'r gwefannau hynny. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled na difrod a all godi o ganlyniad i'r ffaith eich bod yn eu defnyddio.

Cyflwyno gwybodaeth i'n Gwefan

 1. Rydych yn gwarantu bod unrhyw gyfraniad o'r fath yn cydymffurfio â'r safonau hynny, ac y byddwch Chi'n atebol i ni ac yn ein digolledu ni os byddwch yn torri'r warant honno.
 2. Ac eithrio fel y nodwyd ar gyfer Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff uchod, bydd unrhyw gynnwys y byddwch Chi'n ei gyflwyno i'n Gwefan yn cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac yn amherchnogol, ac mae gennym yr hawl i ddefnyddio, copïo, dosbarthu a datgelu unrhyw gynnwys o'r fath, at unrhyw ddiben, i drydydd partïon. Er mwyn osgoi unrhyw amheuon bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddefnyddir yn dod o dan Ein Polisi Preifatrwydd isod.
 3. Ac eithrio fel y nodir yng nghyswllt Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff uchod, mae gennym hawl hefyd i ddatgelu pwy ydych chi i unrhyw drydydd parti sy'n honni bod unrhyw gynnwys yr ydych Chi wedi'i roi neu ei lwytho i fyny ar Ein Gwefan yn ymyrryd â'u hawliau eiddo deallusol, neu eu hawl i breifatrwydd.
 4. Ni fyddwn yn gyfrifol, nac yn atebol i unrhyw drydydd parti, am gynnwys na chywirdeb unrhyw gynnwys y byddwch Chi neu unrhyw ddefnyddiwr arall yn ei roi ar Ein Gwefan (gan gynnwys cywirdeb neu eirwiredd Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff).
 5. Ac eithrio fel y nodir ar gyfer Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff uchod, mae gennym hawl i dynnu unrhyw gyfraniad a wnewch Chi ar Ein Gwefan, os nad yw'n cydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn, yn ein barn ni.
 6. Nid yw barn unrhyw Ddefnyddwyr neu Westeion ar Ein Gwefan yn cynrychioli Ein barn na'n gwerthoedd ni.

Firysau

 1. Nid ydym yn gwarantu y bydd Ein Gwefan yn ddiogel nac yn rhydd rhag bygiau neu firysau.
 2. Chi sy'n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, eich llwyfan a'ch rhaglenni cyfrifiadurol er mwyn cael mynediad i'n Gwefan. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd gwarchod rhag firysau eich hun.
 3. Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio Ein Gwefan drwy gyflwyno firysau, cnafon, cynrhon, bomiau rhesymeg nac unrhyw ddeunydd arall yn fwriadol sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnolegol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'n Gwefan, i'r gweinydd lle mae Ein Gwefan wedi'i storio nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sydd wedi'i chysylltu â'n Gwefan. Rhaid i chi beidio ag ymosod ar Ein Gwefan drwy gyfrwng ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig. Drwy dorri'r ddarpariaeth hon fe fyddech Chi'n cyflawni trosedd yn unol â Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Fe fyddwn yn adrodd am unrhyw dorri o'r fath i'r awdurdod gorfodi cyfraith perthnasol ac fe fyddwn yn cydweithio gyda'r awdurdodau hynny drwy ddatgelu eich manylion personol iddynt. Os bydd unrhyw dorri o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio Ein Gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Creu dolen at Ein Gwefan

 1. Cewch greu dolen at ein hafan, ar yr amod eich bod Chi'n gwneud hynny mewn ffordd sy'n deg ac yn gyfreithlon, heb niweidio ein henw da na chymryd mantais ohono.
 2. Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen mewn ffordd sy'n awgrymu unrhyw gysylltiad, cymeradwyaeth neu gefnogaeth ar ein rhan ni, os nad yw hynny'n bodoli.
 3. Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen at Ein Gwefan ar unrhyw wefan nad ydych Chi'n berchen arni.
 4. Rhaid peidio â fframio ein gwefan ar unrhyw wefan arall, ac ni chewch Chi greu dolen ar unrhyw wefan at unrhyw ran o'n Gwefan, ac eithrio ein hafan, heb ein caniatâd.
 5. Cadwn yr hawl i dynnu'r caniatâd i greu dolenni heb rybudd.
 6. Rhaid i'r wefan yr ydych Chi'n creu dolen arni gydymffurfio â gofynion cynnwys y Telerau Defnyddio hyn ym mhob ffordd.
 7. Os ydych Chi'n dymuno defnyddio unrhyw gynnwys ar Ein Gwefan ac eithrio'r rheini a nodir uchod, cysylltwch â edoc@environment-agency.gov.uk.

Dolenni trydydd parti ac adnoddau ar Ein Gwefan

 1. Pan fydd Ein Gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i Chi yn unig.
 2. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau na'r adnoddau hynny.

Y gyfraith berthnasol

 1. Llywodraethir y Telerau Defnyddio hyn, y pwnc a'i ffurf (ac unrhyw anghydfodau neu hawliau nad ydynt yn rhan o'r contract) gan gyfraith Lloegr. Rydych Chi a rydym Ni'n cytuno i fod yn ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn anad yr un awdurdod arall.

Logos ar Ein Gwefan

 1. Ni allwch ddefnyddio'r logos na'r nodau masnach cofrestredig eraill ar Ein Gwefan heb gael caniatâd ffurfiol gennym ni neu berchennog y logo.

Cwynion

 1. Os ydych yn dymuno cwyno am unrhyw agwedd ar Ein Gwefan, anfonwch e-bost at edoc@environment-agency.gov.uk.
 2. Ni allwn ddelio ag unrhyw gwynion ynghylch cynnwys Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff, am nad oes gennym fynediad atynt.
 3. Byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd canlyniad ein hadolygiad o fewn amser rhesymol ar ôl derbyn eich cwyn.

Cysylltu â ni

 1. Er mwyn cysylltu â ni, anfonwch e-bost at edoc@environment-agency.gov.uk.
 2. Diolch am ymweld â'n Gwefan.

Preifatrwydd

 1. Rydym wedi ymrwymo i warchod a pharchu eich preifatrwydd.
 2. Caiff defnyddwyr roi Data Personol (fel y diffinnir yn Neddf Diogelu Data 1998) ar Ein Gwefan pan fydd gwneud hynny yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998 (sydd mewn grym o bryd i'w gilydd) ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd.
 3. Darllenwch y Polisi Preifatrwydd hwn yn ofalus er mwyn deall ein barn a'n harferion ynghylch eich data personol a masnachol sensitif a sut y byddwn yn ei drin. Wrth ymweld â'n Gwefan, rydych yn derbyn yr arferion a ddisgrifir yn y polisi hwn ac yn cydsynio â nhw.

Gwybodaeth am y rheolydd data

 1. At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 (Y "Ddeddf"), Asiantaeth yr Amgylchedd yw'r rheolydd data.

Gwybodaeth y byddwn yn ei chasglu gennych chi

 1. Mae'n bosibl y byddwn yn casglu ac yn prosesu'r data canlynol amdanoch chi:
  1. Gwybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni
   1. Gallwch roi gwybodaeth i ni amdanoch chi drwy gyflwyno gwybodaeth i'n Gwefan i greu Nodyn Trosglwyddo Gwastraff (neu fel arall), cofrestru i dderbyn diweddariadau am EDOC, drwy gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost neu fel arall. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth y byddwch yn ei darparu pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio Ein Gwefan, yn cofrestru i dderbyn diweddariadau ynghylch EDOC, yn cyfrannu at Ein Gwefan neu pan fyddwch yn rhoi gwybod i ni am broblem gyda'n gwefan.
  2. Gwybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi
   1. Bob tro y byddwch yn ymweld â'n gwefan, gallwn gasglu gwybodaeth dechnegol yn awtomatig, gan gynnwys cyfeiriad y protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddiwyd i gysylltu eich cyfrifiadur â'r Rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn y porwr, gosodiad cylchfa amser, mathau a fersiynau ategion pori, llwyfan a system weithredu;

Sut y byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth

 1. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi yn y ffyrdd canlynol:
  1. Y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni
   1. Bydd y wybodaeth lawn a roddwch i ni yn cael ei defnyddio ar gyfer y canlynol:
    1. creu Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff; ac
    2. er mwyn eich galluogi i greu Adroddiadau, a dim ond chi fydd yn gallu cael mynediad atynt.
   2. Bydd fersiwn dienw o'r wybodaeth y byddwch yn ei darparu i ni yn cael ei ddefnyddio i wneud y canlynol:
    1. caniatáu i Ddefnyddwyr greu Adroddiadau;
    2. gwneud gwaith ymchwil a datblygu ar faterion amgylcheddol;
    3. diweddaru'r cofrestrau cyhoeddus;
    4. darparu gwybodaeth o'r gofrestr gyhoeddus i unrhyw un sy'n gofyn;
    5. ymateb i geisiadau am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (os yw'r Ddeddf Diogelu Data yn caniatáu hynny).
   3. Bydd y wybodaeth lawn a gynhwysir yn y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff a gaiff eu creu gennych Chi yn aros yn gyfrinachol i chi a dim ond Chi a Defnyddwyr y cyfeirir atynt yn y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff fydd yn cael mynediad ati (oni bai ein bod ni'n cael caniatâd i gael mynediad at y Nodiadau Trosglwyddo Gwastraff gennych chi neu os oes rhaid datgelu yn ôl y gyfraith).
   4. Cysylltu â Defnyddwyr neu Westeion sydd wedi cofrestru i gael gwybodaeth am Ein Gwefan i ddarparu'r newyddion diweddaraf, rhagor o wybodaeth neu i ofyn am adborth ynghylch Ein Gwefan.
  2. Gwybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch chi
   1. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn:
    1. gweinyddu ein gwefan ac at ddibenion gweithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profion, ymchwil, ystadegau ac arolygon;
    2. gwella ein gwefan i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a'ch cyfrifiadur;
    3. adnabod y sefydliadau sy'n defnyddio system EDOC;
    4. fel rhan o'n hymdrechion i gadw ein gwefan yn ddiogel.

Datgelu eich gwybodaeth

 1. Mae'n bosibl y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon penodol, gan gynnwys:
  1. Ein partneriaid busnes;
  2. IPL Information Processing Limited sy'n cynnal Ein Gwefan;
  3. Darparwyr peiriannau chwilio a dadansoddi sy'n ein helpu i wella ac optimeiddio ein gwefan.
 1. Mae'n bosibl y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:
  1. Os byddwn ni'n gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau - mewn achos o'r fath, mae'n bosibl y byddwn yn datgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
  2. Os bydd trydydd parti yn caffael un ai Asiantaeth yr Amgylchedd neu ei holl asedau fwy neu lai, mewn achos o'r fath, bydd y data personol a gedwir am ei gwsmeriaid yn un o'r asedau a drosglwyddir.
  3. Os yw'n ddyletswydd arnom i ddatgelu neu i rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu'r Telerau Defnyddio hyn; neu er mwyn amddiffyn ein hawliau, ein heiddo neu ein diogelwch ni, ein cwsmeriaid neu eraill.

Lle byddwn ni'n cadw eich data personol

 1. Mae'n bosibl y bydd y data rydym ni'n ei gasglu gennych chi yn cael ei anfon i leoliad y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd ("EEA") ac y bydd yn cael ei gadw yno. Efallai hefyd y bydd yn cael ei brosesu gan staff sy'n gweithredu y tu allan i AEE sy'n gweithio i ni neu un o'n cyflenwyr. Mae'n bosibl y bydd staff o'r fath yn ymwneud â dadansoddi'r defnydd a wneir o'n Gwefan er mwyn gwella'r gwasanaeth a gynigir, ymysg pethau eraill. Drwy gyflwyno'ch data personol, rydych yn cytuno i'r trosglwyddo, storio neu brosesu hyn. Byddwn yn cymryd pob cam angenrheidiol rhesymol i sicrhau bod eich data'n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn.
 2. Pan fyddwn wedi rhoi cyfrinair i chi (neu pan fyddwch chi wedi dewis cyfrinair) sy'n eich galluogi i gael mynediad at rannau penodol o'n gwefan, chi sy'n gyfrifol am gadw'r cyfrinair hwn yn gyfrinachol. Fel y nodir yn fwy manwl yn ein Telerau Defnyddio, rhaid i chi beidio â rhannu'r cyfrinair hwn ag unrhyw drydydd partïon.
 3. Yn anffodus, nid yw anfon gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddiogelu eich data personol, ni allwn sicrhau diogelwch eich data a drosglwyddir i'n gwefan; rydych yn ei drosglwyddo ar eich menter eich hun. Ar ôl i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn yn rhoi nodweddion diogelwch a gweithdrefnau caeth ar waith i geisio rhwystro unrhyw un heb hawl i gael mynediad.

Eich hawliau

 1. Mae gennych chi hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol at ddibenion marchnata. Byddwn un ai yn rhoi gwybod i chi (cyn casglu'ch data) neu'n gofyn am eich caniatâd (ar ôl casglu'ch data) os ydym yn bwriadu defnyddio'ch data at y dibenion hynny neu os ydym yn bwriadu datgelu'ch gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at y dibenion hynny. Gallwch hefyd arfer yr hawl hon ar unrhyw bryd drwy gysylltu â ni yn edoc@environment-agency.gov.uk.
 2. O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni at wefannau ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chyrff cysylltiedig. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw rai o'r gwefannau hyn, cofiwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Edrychwch ar y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau.

Mynediad at wybodaeth

 1. Mae'r Ddeddf yn rhoi'r hawl i chi weld gwybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch. Gellir arfer eich hawl i fynediad yn unol â'r Ddeddf.

Polisi Cwcis

 1. Beth yw cwcis?
  • Ffeiliau bach sy'n cynnwys gwybodaeth yw 'cwcis', y bydd gwefan yn eu hanfon i'ch porwr a'ch disg galed pan fyddwch ym ymweld â gwefan. Yna bydd y cwcis hyn yn cael eu hanfon gyda phob cais dilynol i'r wefan am oes y cwci.
 2. Sut y mae Ein Gwefan yn defnyddio cwcis?
  • Dros gyfnod eich sesiwn bori ar Ein Gwefan, mae Ein Gwefan yn defnyddio cwcis dros dro i olrhain a nodi eich sesiwn ac fel pwy rydych chi wedi mewngofnodi. Mae'r cwcis hyn yn angenrheidiol ar gyfer gweithredu EDOC. Os byddant wedi'u rhwystro, ni fyddwch yn gallu cael mynediad at rannau o'n gwefan neu'r wefan gyfan. Maent yn dod i ben pan fydd eich sesiwn bori'n dod i ben. Mae Ein Gwefan hefyd yn defnyddio cwcis parhaus i olrhain pa negeseuon rydych chi wedi'u gweld ar Ein Gwefan, pa negeseuon rydych chi wedi'u diystyru, eich dewis iaith a'ch lleoliad daearyddol. Mae Ein Gwefan hefyd yn defnyddio Google Analytics i olrhain eich gweithgarwch ar y wefan er mwyn gwella hygyrchedd y nodweddion sydd eu hangen fwyaf ar ddefnyddwyr. Mae modd analluogi'r cwcis a sefydlir gan Google Analytics drwy alluogi nodwedd ar y porwr i rwystro cwcis trydydd partïon.
 3. Eich caniatâd i dderbyn Cwcis o'n Gwefan
  • Wrth fynd ar Ein Gwefan, rydych yn derbyn y Telerau Defnyddio, sy'n cynnwys y Polisi Cwcis hwn. O ran cwcis, mae hyn yn golygu eich bod yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis at y dibenion a nodir uchod.