Cwestiynau Cyffredin

1. Cofrestru

Mae nifer o feysydd yn ddewisol ac mae modd eu gadael yn wag. Fodd bynnag, po fwyaf o wybodaeth y darparwch am eich busnes, po fwyaf defnyddiol y gall edoc fod yn y dyfodol. Defnyddir y manylion y byddwch yn eu cofrestru yn edoc i:

 • lenwi meysydd yn awtomatig pan fyddwch yn llenwi nodyn trosglwyddo gwastraff
 • dolen i nodiadau trosglwyddo gwastraff sydd wedi'u creu gan fusnesau eraill i'ch cyfrif

Er mwyn cofrestru gydag edoc, rhaid i chi ddarparu manylion am eich busnes a manylion am ddefnyddiwr a fydd yn rheoli eich cyfrif yn edoc - sef gweinyddwr busnes.

Bydd y gweinyddwr busnes yn gallu creu cyfrifon ar gyfer defnyddwyr eraill yn eich busnes, gan gynnwys creu gweinyddwyr busnes eraill, er enghraifft i lenwi'r bwlch pan fydd y gweinyddwr busnes gwreiddiol ar wyliau.


Rhaid i'r trosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) a'r trosglwyddai (y sawl sy'n derbyn y gwastraff) lofnodi nodyn trosglwyddo gwastraff.

Mae edoc yn caniatáu i chi lofnodi nodyn trosglwyddo gwastraff mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys defnyddio rhif adnabod personol (PIN) pedwar digid nad oes unrhyw un arall heblaw amdanoch chi'n gwybod beth ydyw. PIN llofnod yw'r enw am hyn.

Gall gweinyddwr busnes ddewis PIN llofnod wrth gofrestru, neu sefydlu un yn nes ymlaen.


Gallwch ddewis:

 • cofrestru ar lefel sefydliad, yna ychwanegu eich holl fusnesau / adrannau / gweithrediadau fel 'safleoedd' yn y sefydliad hwnnw (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli safleoedd" ar ôl cofrestru)
 • cofrestru gwahanol fusnesau yn eich sefydliad ar wahân, yna ychwanegu adrannau, gweithrediadau, ac ati, fel 'safleoedd'
 • cofrestru pob rhan o'ch sefydliad ar wahân

Mae sawl ffactor i'w ystyried wrth ddewis.

 • Sut y mae eich cwsmeriaid wedi arfer gweld eich enw:
 • Bydd defnyddwyr eraill edoc yn gallu gweld yr enw a roddwch wrth gofrestru. Er enghraifft, pan fydd busnes arall yn ychwanegu busnesau sydd ynghlwm â nodyn trosglwyddo gwastraff, mae'n bosibl y bydd yr enw a roddwch yn ymddangos fel awgrym wrth iddynt ddechrau teipio.

 • Eich cofrestriadau / hawlenni / esemptiadau gwastraff (os o gwbl):
 • Mae'n bosibl y byddwch yn dymuno alinio eich busnes ar edoc â chofrestriadau / hawlenni / esemptiadau gwastraff eich sefydliad. Er enghraifft, os oes gan fusnesau yn eich sefydliad gofrestriadau gwastraff unigol, mae'n bosibl y bydd yn briodol cofrestru pob busnes yn annibynnol.

 • Sut yr hoffech i bobl yn eich sefydliad weld eich nodiadau trosglwyddo gwastraff:
 • Ni fydd enw defnyddiwr o dan un cofrestriad, er enghraifft Busnes A, yn gallu gweld nodiadau trosglwyddo gwastraff cofrestriad arall, er enghraifft Busnes B.

  Os bydd angen gweld yr holl nodiadau trosglwyddo gwastraff sydd ynghlwm â'ch sefydliad ar rywun yn eich sefydliad, bydd yn rhaid i chi un ai:

  • cofrestru ar lefel sefydliad
  • creu enw defnyddiwr ar eu cyfer o dan gofrestriad pob busnes / adran / gweithrediad

Cedwir rhifau cofrestru a hawlenni ar wahanol systemau cyfrifiadurol ledled y DU, ac nid oes ffordd syml i edoc ddilysu'r rhifau a roddir.

Mae edoc yn gweld yr holl rifau cofrestru neu hawlenni fel testun ac nid yw'n defnyddio unrhyw reolau na gwiriadau arbennig.

Cyfrifoldeb y busnes sydd ynghlwm â throsglwyddo yw sicrhau bod y rhifau'n gywir.

I gael gwybodaeth am hawlenni a gyhoeddir i ddiwydiannau, busnesau ac unigolion:

Yn yr Alban, mae cofrestrau cyhoeddus yn cadw gwybodaeth reoleiddio a gorfodi. Gallwch ofyn am wybodaeth yn bersonol, dros y ffôn neu dros e-bost. Rhagor o wybodaeth am gofrestrau cyhoeddus Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.

Gallwch hefyd chwilio drwy restrau cludwyr, broceriaid a chasglwyr a throsglwyddwyr proffesiynol cofrestredig Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.


Mae enw safle yn enw byr i chi ei ddefnyddio i gyfeirio at un o'ch lleoliadau busnes.


Mae cod SIC (Dosbarthiad Diwydiannol Safonol) yn ddull dosbarthu rhifol a ddefnyddir gan Dy'r Cwmnïau er mwyn nodi prif natur busnes cwmni neu'r math o weithgarwch economaidd y mae'n ei wneud. SIC 2007 yw'r fersiwn a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Fel enghraifft: ar gyfer cwmni hurio sgipiau sy'n casglu gwastraff diberygl gallai geiriau allweddol gynnwys casglu, neu wastraff, neu diberygl. Mae edoc yn rhestru'r codau SIC sy'n berthynol i'r gair allweddol, gan alluogi'r defnyddiwr i ddewis eu cod SIC priodol.

Gallwch ganfod pob cod SIC yma


Rhaid cadw nodyn trosglwyddo gwastraff am o leiaf dwy flynedd, yn ôl y gyfraith, a bydd edoc yn ei archifo'n awtomatig ar ôl hynny.

Cedwir nodyn trosglwyddo gwastraff am o leiaf chwe blynedd, fodd bynnag, os bydd safle pen y daith yn safle tirlenwi. Mae hyn yn caniatáu i berchennog safle tirlenwi i gynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC).

Mae nodiadau trosglwyddo gwastraff wedi'u harchifo'n dal i gael eu cadw yn edoc, ond bydd unrhyw ddelweddau cysylltiedig, er enghraifft llofnod wedi'i sganio, yn cael eu dileu.


Mae edoc yn defnyddio gwybodaeth sy'n cyfateb yn rhannol ("fuzzy") i weld a yw'r manylion a roddwyd gennych yn debyg i gofrestriad sydd eisoes yn bodoli. Os bydd digon o wybodaeth yn cyfateb i gofrestriad sydd eisoes yn bodoli, bydd edoc yn penderfynu eich bod yn creu cofrestriad dyblyg ar gyfer eich busnes.

Holwch yn eich busnes. Gall busnes gael nifer o ddefnyddwyr cofrestredig, ond mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi ofyn i'ch gweinyddwr busnes roi caniatâd i chi.


Pryd bynnag y bydd defnyddiwr yn creu nodyn trosglwyddo gwastraff sydd ynghlwm ag un o'ch safleoedd busnes, bydd edoc yn anfon e-bost atoch i roi gwybod i chi.

Gallwch ddarparu rhestr o gyfeiriadau e-bost ar gyfer y defnyddwyr hynny yn eich busnes, a ddylai gael gwybod pan fydd angen llofnod, pan fydd newid, ac ati mewn nodyn trosglwyddo gwastraff sydd ynghlwm â'ch safle chi.


Mae edoc yn defnyddio Ffeil Cyfeiriadau Cod Post (PAF) y Post Brenhinol i awgrymu cyfeiriadau ar gyfer cod post. Mae'r PAF yn gasgliad o dros 29 miliwn o gyfeiriadau post ac 1.8 miliwn o godau post y Post Brenhinol a gaiff eu diweddaru'n rheolaidd.

Os nad yw eich manylion yn ymddangos, neu os ydynt yn anghywir, cysylltwch â'r Post Brenhinol.


Er mwyn cadw'r broses gofrestru'n syml, dim ond manylion un o'ch safleoedd busnes y mae edoc yn gofyn amdanynt.

Gallwch ychwanegu manylion safleoedd eraill ar ôl gorffen cofrestru (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli safleoedd" ar ôl cofrestru).


Mae modd diweddaru gwybodaeth anghywir neu hen, er enghraifft esemptiad gwastraff sydd ar fin dod i ben, ar ôl cwblhau'r broses gofrestru (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli safleoedd" ar ôl cofrestru).


2. Trosglwyddiadau

Er mwyn cwblhau nodyn trosglwyddo gwastraff yn edoc, dilynwch yr un camau â'r broses bresennol ar gyfer nodiadau trosglwyddo gwastraff papur - mae busnes yn ei greu, mae'n cael ei gyflwyno i fusnes arall, ac mae'r ddau fusnes yn ei lofnodi.

Creu/Cyflwyno/Llofnodi

Creu

Gall unrhyw un o'r busnesau sydd ynghlwm â throsglwyddo (trosglwyddwr, trosglwyddai, brocer neu ddeliwr) ddrafftio nodyn trosglwyddo gwastraff.


Cyflwyno

Pan fydd busnes yn cyflwyno nodyn trosglwyddo gwastraff, bydd edoc yn dilysu'r cynnwys drwy ddefnyddio'r rheolau sy'n berthnasol i'r wlad lle gwneir y trosglwyddo.

Os bydd y broses ddilysu'n llwyddiannus, bydd edoc yn ceisio cysylltu pob busnes a restrir ar nodyn trosglwyddo gwastraff â busnes sydd wedi cofrestru ar edoc. Bydd y nodyn trosglwyddo'n cael ei rannu â busnesau sy'n gysylltiedig â'r nodyn trosglwyddo yn unig.


Llofnodi

Pan fydd y trosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) a'r trosglwyddai (y sawl sy'n derbyn y gwastraff) wedi llofnodi'r nodyn trosglwyddo gwastraff, cytunir ar y nodyn a chaiff ei gadw.


Gallwch annog busnesau eraill i gofrestru ar edoc drwy greu tudalennau cofrestru personol ar eu cyfer, ac anfon y ddolen at eu tudalen iddynt drwy e-bost (gweler "Sut y gallaf wahodd fy nghwsmeriaid i ddechrau defnyddio edoc?").

Mae edoc yn gyfrwng dewisol i helpu busnesau baratoi nodiadau trosglwyddo gwastraff. Os yw busnes yn dal i fod yn gyndyn cofrestru ar edoc, bydd yn rhaid i chi fynd yn ôl at ddefnyddio papur. Mae modd cofnodi manylion y trosglwyddo ar edoc o hyd. Mae modd llwytho'r nodyn trosglwyddo gwastraff i lawr a'i argraffu (wrth edrych ar y nodyn trosglwyddo gwastraff o dan y ddewislen "Rhagor o gamau gweithredu"); mae modd sganio a llwytho'r llofnodion ar nodyn trosglwyddo gwastraff papur i fyny (gweler "Sut y mae llofnodi nodyn trosglwyddo gwastraff?").


Mae nifer y meysydd y mae'n rhaid i chi eu cwblhau ar nodyn trosglwyddo gwastraff yr un fath yn edoc ag ar nodyn trosglwyddo gwastraff papur. Fodd bynnag, mae edoc yn cynnwys amryw o feysydd dewisol. Nid oes yn rhaid i chi lenwi'r meysydd hyn, ond po fwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei chofnodi ar edoc, po fwyaf defnyddiol fydd edoc i chi, yn enwedig wrth gynhyrchu adroddiadau (gweler "Adroddiadau").

Mae rhai meysydd dewisol yn caniatáu i chi ddefnyddio nodweddion ychwanegol edoc, er enghraifft olrhain (gweler "Sut y mae olrhain yn gweithio?").


Gall eich gweinyddwr busnes nodi dewisiadau i'ch busnes guddio rhai neu bob un o'r meysydd dewisol a restrir isod (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli busnes" ):

 • cofnodi trosglwyddiadau mewnol
 • olrhain gwastraff
 • cofnodi deunyddiau cymwys
 • cofnodi gwybodaeth ar gyfer adroddiadau tunelledd gwastraff

Os byddwch chi'n cuddio'r nodweddion dewisol hyn, ni fydd y meysydd dewisol cysylltiedig ar nodyn trosglwyddo gwastraff yn cael eu dangos.


Gallwch. Pan fyddwch yn gweld nodyn trosglwyddo gwastraff, gallwch gopïo'r manylion ar nodyn trosglwyddo gwastraff drafft newydd (o dan y ddewislen "Rhagor o gamau gweithredu").


Mae'n rhaid i chi ddisgrifio eich gwastraff i bobl eraill am wahanol resymau. Er enghraifft, i ddweud sut fath o wastraff:

 • y mae ganddynt yr hawl i'w drin (caniatáu)
 • sy'n cael ei drosglwyddo (dyletswydd gofal)

Mae'r Catalog Gwastraff Ewropeaidd (EWC) yn dosbarthu deunyddiau gwastraff yn ôl beth ydynt a sut y maent yn cael eu cynhyrchu.

Rhaid i chi roi'r cod EWC chwe digid llawn ar eich holl nodiadau trosglwyddo gwastraff, er mwyn disgrifio eich gwastraff yn gywir. Gelwir hyn yn god Rhestru Gwastraff (LOW) hefyd.

Ni ddylech ddibynnu ar gludwyr gwastraff na chontractwyr rheoli gwastraff i ddisgrifio eich gwastraff ar eich rhan. Er mwyn dewis y cod mwyaf priodol ar gyfer eich gwastraff, bydd yn rhaid i chi ystyried:

 • y math o leoliad busnes a gynhyrchodd y gwastraff, er enghraifft gwneuthurwyr fferyllol
 • sut y daeth y gwastraff i fodolaeth, felly'r broses neu'r gweithgarwch a gynhyrchodd y gwastraff, er enghraifft gwagio cynwysyddion llanwyr anadweithiol wrth gynhyrchu tabledi
 • disgrifiad llawn o'r gwastraff, er enghraifft, cynhwysyddion cardfwrdd gwag
 • beth yw cyfansoddion y gwastraff, er enghraifft 80% cardfwrdd, 15% dur, 5% polythen

Cewch hyd i'r rhestr gyfun o godau EWC yn Atodiad A Dosbarthu ac asesu Gwastraff - cyfarwyddyd technegol WM3.


Paratowyd y rhestr o gynwysyddion gyda chymorth y diwydiant gwastraff.

Os nad yw math eich cynhwysydd wedi'i restru, defnyddiwch "arall" a disgrifiwch eich cynhwysydd yn y blwch testun.


Mae'r amcangyfrif wedi'i gyfrifo ar sail nifer o ffactorau; cyfaint y cynwysyddion, nifer y cynwysyddion, math y cynhwysydd (cywasgedig neu heb fod yn gywasgedig) a dwysedd nodweddiadol y math o wastraff. Mae'r dulliau mesur hyn yn seiliedig ar arferion gorau timau ystadegau gwastraff ledled y DU.

Os ydych chi'n gwybod beth yw'r pwysau, neu os gallwch chi amcangyfrif yn well, teipiwch dros amcangyfrif edoc.

Os ydych chi'n anghytuno'n gryf ag amcangyfrif edoc, ond nad ydych chi'n gallu cynnig ffigur gwell, dylech ddileu amcangyfrif edoc.


Ydy. Os ydych chi'n trosglwyddo cynhwysydd neu gynwysyddion sy'n dal cymysgedd o wastraff, rhowch y codau EWC perthnasol pan fyddwch chi'n disgrifio'r gwastraff. Os ydych chi'n trosglwyddo cynwysyddion gwahanol fathau o wastraff, gallwch ychwanegu adran i ddisgrifio'r gwastraff ar gyfer pob gwastraff (gweler y botwm "Ychwanegu disgrifiad o wastraff arall").


Rhaid i'r trosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) a'r trosglwyddai (y sawl sy'n derbyn y gwastraff) lofnodi nodyn trosglwyddo gwastraff.

Os oes brocer neu ddeliwr yn rhan o'r trosglwyddiad, rhaid cofnodi eu manylion ar y nodyn trosglwyddo gwastraff, ond nid oes yn rhaid iddynt ei lofnodi.


Rhaid i'r trosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) a'r trosglwyddai (y sawl sy'n derbyn y gwastraff) lofnodi nodyn trosglwyddo gwastraff.

Mae edoc yn darparu gwahanol ffyrdd o gipio llofnodion, ac un o'r rhain yw creu rhif adnabod personol (PIN) pedwar digid, nad oes unrhyw un arall heblaw amdanoch chi'n gwybod beth ydyw. PIN llofnod yw'r enw ar hyn (gweler y ddewislen "Newid PIN llofnod").

Neu, gallwch ddarparu delwedd o'ch llofnod.

Os ydych wedi dychwelyd i ddefnyddio nodyn trosglwyddo gwastraff papur (gweler "Beth ddylwn i ei wneud os nad yw'r busnes rwy'n trosglwyddo fy ngwastraff iddo wedi cofrestru ar edoc?") gallwch ddarparu copi wedi'i sganio o'r nodyn trosglwyddo papur wedi'i lofnodi fel y llofnodion ar gyfer y ddau fusnes, neu gallwch ddewis cadw'r nodyn trosglwyddo gwastraff papur a nodi ar edoc fod llofnodion yn cael eu cadw'n lleol ar nodyn trosglwyddo gwastraff papur a bod modd cael copi ar gais gan swyddog rheoleiddio (gweler "Beth yw hysbysiad? A sut y mae'r broses yn gweithio?").


Mae edoc yn cefnogi ffordd syml o olrhain. Mae'n gofyn bod pob busnes sydd ynghlwm â symud gwastraff o safle cynhyrchu i waredu yn darparu gwybodaeth ddewisol ar eu nodiadau trosglwyddo gwastraff (gweler "Sut y mae olrhain yn gweithio?").

Hefyd, gall yr holl fusnesau sydd ynghlwm â throsglwyddo ddewis ychwanegu eu nodiadau eu hunain, er enghraifft "Ar ôl casglu'r gwastraff, bydd yn cael ei gludo i ACME Recycling Ltd." (gweler "Sut y gallaf i gofnodi gwybodaeth benodol arall am fy nhrosglwyddiad?").


Mae'n bosibl y bydd llawer o nodiadau trosglwyddo gwastraff yn gysylltiedig â symud gwastraff o safle cynhyrchu i safle gwaredu. Mae modd cysylltu'r nodiadau trosglwyddo gwastraff fel cadwyn gan ddefnyddio rhif olrhain.

Dylid gadael y rhif olrhain yn wag ar gyfer y nodyn trosglwyddo gwastraff cyntaf mewn cadwyn - bydd edoc yn creu rhif olrhain ar gyfer y nodyn trosglwyddo gwastraff. Ffurfir cadwyn os bydd nodiadau trosglwyddo gwastraff dilynol yn dyfynnu'r rhif olrhain hwn. Bydd tynged arfaethedig y gwastraff a gofnodwyd ar y nodyn trosglwyddo gwastraff diweddaraf i'w gweld ar nodiadau trosglwyddo gwastraff cynharach.

Tynged Gwastraff

Nid yw olrhain yn newid amlygrwydd nodiadau trosglwyddo gwastraff. Dim ond busnesau a restrir yn benodol ar nodyn trosglwyddo gwastraff all weld y nodyn trosglwyddo gwastraff.


Mae'n bosibl y bydd llawer o nodiadau trosglwyddo gwastraff yn gysylltiedig â symud gwastraff o safle cynhyrchu i safle gwaredu. Bydd y trosglwyddai (y sawl sy'n derbyn y gwastraff) ar un nodyn trosglwyddo gwastraff yn dod yn drosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) ar y nodyn trosglwyddo gwastraff nesaf.

Pan fyddwch yn gweld nodyn trosglwyddo gwastraff, gallwch ddefnyddio nesaf-yn-y-gadwyn i symleiddio'r broses o greu'r nodyn trosglwyddo gwastraff nesaf yn y gadwyn. Mae'r disgrifiadau o'r gwastraff yn cael eu copïo, mae'r rhif olrhain yn cael ei gopïo, ac mae'r trosglwyddai'n dod yn drosglwyddwr.


Gall edoc eich helpu i baratoi eich adroddiad.

Os ydych chi wedi cwblhau gwybodaeth am adroddiad tunelledd gwastraff ar nodyn trosglwyddo gwastraff, gall edoc adrodd ar y wybodaeth hon i chi ei hadolygu a'i chynnwys fel rhan o'ch adroddiad chwarterol.


Mae'n gyffredin i gyfeiriad y trosglwyddwr (y sawl sy'n dal y gwastraff ar hyn o bryd) a lleoliad y trosglwyddiad fod yr un fath, ond nid dyma'r achos bob tro. Er enghraifft, tirfeddiannwr sy'n trefnu i rywun glirio gwastraff sydd wedi'i dipio'n anghyfreithlon o gae.

Os yw cyfeiriad y trosglwyddwr a lleoliad y trosglwyddiad yr un fath, gallwch ddefnyddio 'copïo cyfeiriad y trosglwyddwr' yn lle gorfod cofnodi'r un wybodaeth eto.


Cedwir rhifau cofrestru a hawlenni ar wahanol systemau cyfrifiadurol ledled y DU, ac nid oes ffordd syml i edoc ddilysu'r rhifau a ddarperir.

Mae edoc yn gweld yr holl rifau cofrestru neu hawlenni fel testun ac nid yw'n defnyddio unrhyw brosesau gwirio na rheolau arbennig.

Cyfrifoldeb y busnes sydd ynghlwm â throsglwyddo yw sicrhau bod y rhifau'n gywir.

I gael gwybodaeth am hawlenni a roddir i ddiwydiannau, busnesau ac unigolion:

Yn yr Alban, mae cofrestrau cyhoeddus yn cadw gwybodaeth reoleiddio a gorfodi. Gallwch ofyn am wybodaeth yn bersonol, dros y ffôn neu dros e-bost. Rhagor o wybodaeth am gofrestrau cyhoeddus Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.

Gallwch hefyd chwilio drwy restr o gludwyr, broceriaid a chasglwyr a throsglwyddwyr proffesiynol cofrestredig Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.


Ydy. Gall unrhyw fusnes sydd ynghlwm â throsglwyddo ddewis ychwanegu ei gyfeirnod ID ei hun ar nodyn trosglwyddo gwastraff, er enghraifft, rhif anfoneb neu gyfeirnod arall y mae'r busnes hwnnw'n ei ddefnyddio.

Os byddwch chi'n cynnwys eich cyfeirnod ID eich hun yn edoc, byddwch hefyd yn gallu chwilio ac adrodd ar eich trosglwyddiadau gwastraff yn ôl cyfeirnod ID (gweler "Sut y gallaf i adfer nodiadau trosglwyddo gwastraff pan fyddaf i wedi defnyddio fy nghyfeirnod unigryw fy hun?").


Mae maes 'Nodiadau' yn edoc, lle gallwch gofnodi eich nodiadau eich hunain ar nodyn trosglwyddo gwastraff. Er enghraifft "Siaradwch â John ar ôl cyrraedd. Bydd yn dangos i chi ble mae'r biniau".

Bydd pob busnes sydd ynghlwm â'r trosglwyddo yn gallu gweld unrhyw nodiadau y byddwch yn eu hychwanegu.


Dylech siarad â'r busnes yn uniongyrchol i wirio bod y manylion y mae wedi'u defnyddio'n cyfateb i'r manylion rydych chi wedi'u cofrestru ar edoc.


Pan fyddwch yn cyflwyno nodyn trosglwyddo gwastraff, bydd edoc yn ceisio cysylltu pob busnes a restrir ar y nodyn trosglwyddo gwastraff â busnes sydd wedi cofrestru ar edoc.

Wrth i chi nodi enw busnes, bydd edoc yn awgrymu busnesau cofrestredig sy'n cyfateb i'r manylion rydych chi'n eu teipio. Os ydych chi'n dewis awgrym, bydd y busnes hwnnw'n dod yn gysylltiedig â'r nodyn trosglwyddo gwastraff.

Os nad ydych chi'n dewis awgrym, ac yn dewis cofnodi manylion y busnes eich hun, bydd edoc yn ceisio cyfateb y manylion hynny yn erbyn y wybodaeth sydd ganddo eisoes. Bydd gwybodaeth allweddol y byddwch yn ei darparu'n cael ei gwirio yn erbyn pob busnes sydd wedi cofrestru ar edoc. Os bydd digon o wybodaeth yn cyfateb, bydd e-doc yn cysylltu'r manylion y gwnaethoch eu darparu i'r busnes cofrestredig hwnnw.

Pan fyddwch yn gweld nodyn trosglwyddo gwastraff, gallwch weld y meini prawf a ddefnyddiwyd i gysylltu busnes â nodyn trosglwyddo gwastraff (cliciwch ar "Dangos" wrth ymyl enw'r busnes cysylltiedig).

Dim ond â busnesau sy'n gysylltiedig â'r nodyn trosglwyddo gwastraff y rhennir y nodyn trosglwyddo gwastraff.


Gall edoc eich helpu chi i drosglwyddo gwybodaeth o'ch system gyfrifiadurol. Mae tri cham - echdynnu, trawsnewid a llwytho.

Echdynnu/Trawsnewid/Llwytho

Bydd y fformat y bydd yn rhaid i chi drosglwyddo eich data iddo yn dibynnu ar y dull llwytho a ddewiswch.

Gallwch ddiweddaru eich system gyfrifiadurol i lwytho data'n uniongyrchol i edoc gan ddefnyddio'r rhyngwyneb meddalwedd, a elwir yn Rhyngwyneb Rhaglennu Rhaglenni (API). Mae modd defnyddio APIs mewn gwahanol dechnolegau. Mae edoc yn cefnogi REST a SOAP.

Neu gallwch ddarparu eich data mewn ffeil 'gwerthoedd wedi'u gwahanu gydag atalnodau' (CSV) a'i lwytho drwy'r wefan (gweler y ddewislen "Trosglwyddo > Llwytho i Fyny"). Gellir llwytho templed ar gyfer fformat ffeil CSV i lawr. (gweler hefyd "Sut mae stopio Excel rhag dileu'r rhifau sero ar y blaen o'r codau gwastraff yn fy ffeiliau CSV?")


Na. Gallwch roi eich data mewn taenlenni sy'n gydnaws â Excel Microsoft. Gellir ei lawrlwytho o'r dudalen nodyn trosglwyddo gwastraff ar gyfer tocynnau tymor a sengl (gweler y ddewislen "Trosglwyddiadau > Upload"). Mae'n bosibl hefyd i ddefnyddio ffeiliau CSV blaenorol y system edoc.


Ydy. Pan fydd tocyn tymor wedi'i gytuno, bydd modd cofnodi manylion trosglwyddiadau gwirioneddol o dan docyn tymor.

Os byddwch yn dewis darparu'r manylion hyn, bydd yr adroddiadau y byddwch yn eu creu yn adlewyrchu trosglwyddiadau gwirioneddol, gan roi cofnod cywirach i chi o'ch gweithgareddau.


Oes. Mae edoc yn cofnodi hanes yr holl ddiwygiadau a wneir i nodyn trosglwyddo gwastraff (gallwch weld hyn pan fyddwch yn edrych ar nodyn trosglwyddo gwastraff o dan y ddewislen "Rhagor o gamau gweithredu").


Ydy. Mae modd newid nodyn trosglwyddo gwastraff os bydd gwall yn cael ei ganfod ar ôl i fusnesau ei lofnodi.

Mae edoc yn cofnodi hanes yr holl ddiwygiadau a wneir i nodyn trosglwyddo gwastraff, gan gynnwys newidiadau ar ôl cael llofnod (gallwch weld hyn pan fyddwch yn edrych ar nodyn trosglwyddo gwastraff o dan y ddewislen "Rhagor o gamau gweithredu").


Os oes angen newid telerau tocyn tymor arnoch, gallwch wneud hyn unrhyw bryd. Er enghraifft, os bydd y busnesau yn cytuno ar newid math y gwastraff, cyfanswm y gwastraff neu pa mor aml y cesglir y gwastraff, newidiwch ddyddiad dod i ben y tocyn tymor presennol i adlewyrchu diwedd y trefniant presennol, a chrëwch docyn tymor newydd i adlewyrchu'r trefniant newydd (gweler hefyd "Rwy'n cwblhau nodiadau trosglwyddo gwastraff sy'n cynnwys manylion tebyg yn rheolaidd. Allaf i gopïo'r manylion o un nodyn trosglwyddo gwastraff i'r llall?").


Bydd edoc yn anfon e-bost i'r holl fusnesau sydd ynghlwm â thocyn tymor 28 diwrnod cyn y dyddiad y daw'r tocyn i ben.


Os ydych chi'n anghytuno â chynnwys nodyn trosglwyddo gwastraff, ni ddylech ei lofnodi.

Cysylltwch yn uniongyrchol â'r sawl a wnaeth greu'r nodyn trosglwyddo gwastraff i drafod y materion sy'n eich poeni o ran y cynnwys. Dim ond y sawl a wnaeth greu'r nodyn trosglwyddo gwastraff all ei ddileu.

Gallwch olygu'r nodyn trosglwyddo gwastraff eich hun. Byddem yn argymell eich bod yn defnyddio'r maes nodiadau i esbonio i'r sawl a greoedd y nodyn pam eich bod wedi gwneud newidiadau (gweler "Sut y gallaf i gofnodi gwybodaeth benodol arall am fy nhrosglwyddiad?").

Mae modd gweld hanes yr holl ddiwygiadau a wneir i nodyn trosglwyddo gwastraff (wrth edrych ar nodyn trosglwyddo gwastraff o dan y ddewislen "Rhagor o gamau gweithredu").

Ni allwch ddileu nodyn trosglwyddo gwastraff ar ôl i'r trosglwyddwr a'r trosglwyddai ei lofnodi.


Mae nifer fechan o fusnesau yn defnyddio nodyn trosglwyddo papur sengl i restru'r broses o gasglu gwastraff o sawl safle ar gyfer busnes, a elwir yn rhestr safleoedd yn aml. Mae'r dull hwn yn bodoli i leihau'r baich o greu nodiadau trosglwyddo gwastraff papur unigol ar gyfer pob safle.

Yn edoc, mae'n symlach, ac mae'n cymryd llai o amser i greu nodiadau trosglwyddo gwastraff unigol (gweler "Mae gennyf sawl trosglwyddiad gwastraff i'w gofnodi ar edoc. A oes rhaid i mi deipio pob un yn unigol?") felly nid yw edoc yn cefnogi rhestr o safleoedd.


Mae edoc yn caniatáu i chi chwilio am nodiadau trosglwyddo gwastraff gan ddefnyddio nifer o feini prawf (gweler y ddewislen "Trosglwyddo > Chwilio").

Gallwch ddewis adfer nodiadau trosglwyddo gwastraff sy'n cynnwys gair penodol mewn enw busnes, enw safle, cyfeiriad neu god post (gweler y ddewislen "Trosglwyddo > Chwilio"> Chwiliad geiriau allweddol).


Mae edoc yn caniatáu i chi chwilio am nodiadau trosglwyddo gwastraff gan ddefnyddio nifer o feini prawf (gweler y ddewislen "Trosglwyddo > Chwilio").

Gall unrhyw fusnes sydd ynghlwm â throsglwyddo ddewis ychwanegu ei gyfeirnod ID ar nodyn trosglwyddo gwastraff, er enghraifft, rhif anfoneb, rhif gwaith neu gyfeirnod arall a ddefnyddir gan y busnes hwnnw.

Gallwch adfer neu adrodd ar nodiadau trosglwyddo gwastraff gan ddefnyddio cyfeirnod ID, neu eiriau allweddol neu destun sy'n gysylltiedig â'ch IDs, er enghraifft os yw'r holl gyfeirnodau ID ar gyfer cwsmer yn dechrau gyda rhagddodiad unigryw i'r cwsmer, gallech chwilio am y rhagddodiad hwnnw (gweler y ddewislen "Trosglwyddo > Chwilio"> Chwiliadau geiriau allweddol).


Mae rheolwr ansawdd data edoc yn ceisio helpu busnesau drwy nodi ble gallai gwallau syml fod wedi cael eu gwneud o ran cofnodi data wrth ddisgrifio cyfanswm y gwastraff, er enghraifft dewis tunelli yn lle cilogramau. Mae tri cham i'r broses: cwestiynu, cadarnhau a gwirio.

Cwestiynu/Cadarnhau/Gwirio

Cwestiynu

Gall rheolwr ansawdd data edoc anfon e-bost at y busnes sydd wedi creu nodyn trosglwyddo gwastraff i gwestiynu'r pwysau.

Bydd y nodyn trosglwyddo gwastraff wedi'i eithrio o "adroddiad ar gyfer pob gwastraff edoc" pan fydd yn cael ei gwestiynu (gweler "Beth yw 'adroddiad ar gyfer pob gwastraff edoc'?"). Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw gwall syml o ran data yn effeithio ar yr adroddiad cyfan.


Cadarnhau

Mae'r busnes sydd wedi creu'r nodyn trosglwyddo gwastraff yn adolygu'r pwysau, yn ei gywiro os yw hynny'n briodol ac yn cadarnhau bod y pwysau newydd bellach yn gywir.

Nid oes canlyniadau cyfreithiol os bydd busnes yn anwybyddu help rheolwr ansawdd data edoc.


Gwirio

Bydd rheolwr ansawdd data edoc yn gwirio'r nodyn trosglwyddo gwastraff ac yn ei gynnwys eto yn adroddiad ar gyfer pob gwastraff edoc.


Mae'r ddeddfwriaeth dyletswydd gofal yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Yn ogystal â'r busnesau sydd uniongyrchol ynghlwm â throsglwyddiad penodol, rhaid i chi hefyd gofnodi cyfeiriad y safle awdurdodedig lle mae'r gwastraff yn cael ei drosglwyddo, ar nodyn trosglwyddo gwastraff (WTN). Dylech hefyd gofnodi o ble mae'r gwastraff yn tarddu (cyfeiriad y sawl sydd wedi cynhyrchu'r gwastraff neu gyfeiriad y safle awdurdodedig y mae'r gwastraff yn cael ei drosglwyddo oddi yno) os ydych chi'n gwybod beth ydyw.

Cyfeiriad y trosglwyddwr fydd tarddiad y gwastraff a chyfeiriad y trosglwyddai fydd pen taith y gwastraff mewn nifer o drosglwyddiadau. Fodd bynnag, os mai cludwr gwastraff yn unig yw un o'r partïon sydd ynghlwm â'r trosglwyddo, bydd y cyfeiriadau yn yr adrannau hyn yn wahanol. Er enghraifft, meddyliwch am daith y gwastraff hwn o bwynt cynhyrchu i waredu:

Tarddiad a Phen y Daith

Newidiodd y ddeddfwriaeth dyletswydd o ofal yn yr Alban ar 1 Mawrth 2014. Mae'n rhaid i drosglwyddiadau sengl a thocynnau tymor sydd â dyddiad cychwyn ar ôl y dyddiad hwn, sydd â lleoliad trosglwyddo yn yr Alban, ragnodi cod SIC y trosglwyddwr (daliwr cyfredol y gwastraff. Mae'r cod SIC yn dal yn ddewisol ar gyfer trosglwyddiadau gyda dyddiad cyn 1 Mawrth 2014.

Os ydych eisoes wedi'ch cofrestru, ac ni wnaethoch gynnwys cod SIC eich busnes ar gyfer eich prif safle, gallwch ddiweddaru manylion eich prif safle (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli safleoedd" ). Bydd hyn yn ei gwneud yn haws creu nodiadau trosglwyddo gwastraff oherwydd bydd edoc yn llenwi'r maes cod SIC yn awtomatig pan fyddwch yn creu nodyn newydd.

Gallwch ganfod pob cod SIC yma


Nid yw ffeiliau CSV yn cynnwys unrhyw wybodaeth fformatio, felly bob tro rydych chi'n agor ffeil CSV yn Excel, mae'n rhoi fformatio diofyn ar waith. Mae hyn yn golygu y bydd Excel yn fformatio unrhyw golofn sy'n edrych fel rhif, ac yn cael gwared ar unrhyw rifau sero ar y blaen.

Er mwyn stopio hyn, dylech fewnforio'r ffeil CSV fel TESTUN. Efallai y bydd y ddolen allanol yma yn eich helpu gyda hyn: http://superuser.com/a/527894


Defnyddiwch y dolenni yn yr ateb yma i ddarganfod os ydy cludwr gwastraff, deliwr neu frocer wedi ei gofrestru.

Os ydy eich busnes wedi ei leoli yn Lloegr:

Os ydy eich busnes wedi ei leoli yn yr Alban:

Os ydy eich busnes wedi ei leoli yng Nghymru:

Os ydy eich busnes wedi ei leoli yng Ngogledd Iwerddon:


Os yw'ch sefydliad neu'ch busnes yn cynhyrchu neu'n trosglwyddo gwastraff, mae'n rhaid i chi gymryd pob cam rhesymol i atal gwastraff a defnyddio'r hierarchaeth gwastraff. Fframwaith o gamau yw'r hierarchaeth gwastraff ar gyfer delio â gwastraff, a hynny yn ôl eu heffaith amgylcheddol. Atal gwastraff yw'r prif nod, ac yna ailddefnyddio, ailgylchu, adfer mewn ffyrdd eraill megis treulio anaerobig neu losgi, a gwaredu gwastraff drwy dirlenwi. Dangosir hyn yn y diagram a ganlyn.

Hierarchaeth Gwastraff

Mae'n bosibl chwilio am god SIC drwy naill ai ddefnyddio geiriau allweddol neu drwy ddechrau teipio'r cod.

Os nad yw'r system yn adnabod y cod SIC y byddwch chi'n ei deipio, ceisiwch ddefnyddio'r cwymplenni er mwyn dewis yr adran, yr isadran, y grwp a'r dosbarth priodol, a fydd yn rhoi cod SIC 2007 i chi.


3. Adroddiadau

Gall adroddiad busnes eich helpu i ddeall y trosglwyddiadau gwastraff y mae eich busnes wedi bod ynghlwm â nhw. Er enghraifft, gall ateb y cwestiynau "Faint o wastraff ydw i'n ei gynhyrchu / ei drin bob blwyddyn" neu "Pa god gwastraff ydw i'n ei gynhyrchu / ei drin amlaf?"

Mae edoc yn caniatáu i chi adrodd ar y nodiadau trosglwyddo gwastraff y mae eich busnes wedi bod ynghlwm â nhw drwy ddefnyddio nifer o feini prawf (gweler y ddewislen "Adroddiadau > Adroddiad busnes").


Mae edoc yn caniatáu i chi adrodd ar y nodiadau trosglwyddo gwastraff y mae eich busnes wedi bod ynghlwm â hwy drwy ddefnyddio nifer o feini prawf (gweler y ddewislen "Adroddiadau > Adroddiad busnes").

Os ydych chi'n dymuno creu adroddiad ar gyfer safle unigol, rhowch enw eich busnes a dewiswch yr enw priodol ar gyfer y safle. Gallwch fireinio eich adroddiad ymhellach drwy ddewis hidlyddion eraill.


Er mwyn gallu adrodd am sawl safle yn eich busnes, rhaid i chi drefnu eich safleoedd mewn hierarchaeth (gweler "Busnes").

Er mwyn deall y berthynas rhwng safleoedd, mae'n bosibl y bydd yn haws meddwl am safleoedd yn eich busnes fel perthnasau o fewn coeden deulu: rydych chi'n blentyn ac yn ddisgynnydd i'ch rhieni; rydych chi'n ddisgynnydd i'ch teidiau a'ch neiniau ond nid yn blentyn iddynt.

Er enghraifft:

Hierarchaeth Safle
 • mae safle B yn rhiant i safle D a safle E
 • mae safle D yn blentyn ac yn ddisgynnydd i safle B
 • mae safle D yn ddisgynnydd safle A ond nid yw'n blentyn iddo
 • mae safle B, safle C, safle D, safle E, ac ati, oll yn ddisgynyddion safle A

Yn yr enghraifft hon, petaech yn dymuno creu adroddiad busnes ar gyfer eich holl safleoedd yn y gogledd, byddech yn teipio enw eich busnes, dewis safle B ac yn rhoi tic wrth ymyl "cynnwys pob safle sy'n ddisgynnydd". Byddai hyn yn creu adroddiad busnes sy'n cynnwys trosglwyddiadau i safleoedd B, D ac E.


Mae edoc yn cefnogi ffordd syml o olrhain. Mae gofyn bod pob busnes sydd ynghlwm â symud gwastraff o safle cynhyrchu i safle gwaredu, yn darparu gwybodaeth ddewisol ar eu nodiadau trosglwyddo gwastraff (gweler"Sut y mae olrhain yn gweithio?").

Os ydych chi'n defnyddio system olrhain, gallwch greu adroddiad busnes ar yr hyn y gwyddoch ddigwyddodd i'ch gwastraff ddiwethaf drwy ddewis yr hidlydd(ion) priodol, ac yn yr achos hwn, "Tirlenwi" (gweler y ddewislen "Adroddiadau > Adroddiad busnes").


Os oes rhaid i chi gyflwyno adroddiadau chwarterol ar dunelledd gwastraff i gorff rheoleiddio, gall edoc eich helpu i baratoi eich adroddiadau.

Er mwyn defnyddio'r swyddogaeth hon, rhaid i chi lenwi'r meysydd tunelledd ar eich nodiadau trosglwyddo gwastraff. Gall edoc adrodd ar y wybodaeth hon er mwyn i chi ei hadolygu a'i chynnwys fel rhan o'ch adroddiad.

Mae'r adroddiadau 'Adroddiad ar dunelledd gwastraff - a dderbyniwyd' yn adrodd ar wastraff a dderbyniwyd ar safle.


Os oes yn rhaid i chi gyflwyno adroddiadau chwarterol ar dunelledd gwastraff i gorff rheoleiddio, gall edoc eich helpu i baratoi eich adroddiadau.

Er mwyn defnyddio'r swyddogaeth hon, rhaid i chi lenwi meysydd tunelledd gwastraff ar eich nodiadau trosglwyddo gwastraff. Gall edoc adrodd ar y wybodaeth hon er mwyn i chi ei hadolygu a'i chynnwys fel rhan o'ch adroddiad.

Mae'r ‘adroddiad tunelledd gwastraff - a symudwyd’ yn adrodd ar wastraff a symudwyd o safle.


Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg dienw o'r holl drosglwyddiadau gwastraff a gofnodwyd yn edoc.

Mae faint o wybodaeth a ddangosir yn yr adroddiad yn dibynnu ar lefel y manylion y byddwch chi'n ei dewis.


Rhaid i edoc ddiogelu cyfrinachedd y busnesau sy'n ei ddefnyddio. Bydd edoc yn atal adroddiadau am drosglwyddiadau os bydd modd casglu gwybodaeth am fusnes arall.

Er enghraifft, petai dim ond un busnes yn trosglwyddo math penodol o wastraff mewn rhanbarth, byddai edoc yn cuddio'r cofnodion yn yr adroddiad, oherwydd gallai eu cynnwys ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol i fusnesau eraill.


Mae sawl rheswm pam na allai trosglwyddiad gael ei gynnwys mewn adroddiad. Er enghraifft:

 • bydd unrhyw drosglwyddiad lle nad oes pwysau wedi'i ddarparu ar gyfer y gwastraff yn cael ei eithrio
 • gallai'r meini prawf rydych wedi'u dewis ar gyfer eich adroddiad olygu bod eich adroddiad wedi'i eithrio
 • gallai'r busnes sydd wedi creu nodyn trosglwyddo gwastraff gael breintiau cyfyngu ar adrodd yn erbyn y nodyn trosglwyddo gwastraff (gweler"Beth yw rhestr wen ar gyfer adrodd a sut y mae ei defnyddio?")
 • Mae edoc yn trefnu'r wybodaeth ynghylch nodiadau trosglwyddo gwastraff o dro i dro mewn fformat y mae modd adrodd yn ei erbyn. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros hyd at 24 awr i nodyn trosglwyddo gwastraff newydd fod ar gael mewn adroddiadau.

Mae tocyn tymor yn rhagfynegi'r gwastraff a drosglwyddir yn y dyfodol. Pan fyddwch wedi cytuno, gallwch gofnodi manylion unrhyw drosglwyddo sydd wedi digwydd, o dan docyn tymor. Gall pwysau ac amlder trosglwyddo gwirioneddol amrywio o'r rhai a ragfynegir ar y tocyn tymor.

Er enghraifft, ystyriwch y trosglwyddiadau y gallai busnes fod wedi bod ynghlwm â hwy isod.

Ragwelir Pwysau Gwirioneddol

Y pwysau a ddisgwylir yw cyfanswm unrhyw drosglwyddiad unigol yn ogystal ag unrhyw drosglwyddiadau a ragfynegir o dan docynnau tymor (trionglau + sgwariau yn y diagram).

Y pwysau a gofnodir yw cyfanswm unrhyw drosglwyddiadau unigol yn ogystal ag unrhyw drosglwyddiadau gwirioneddol a gofnodwyd o dan docynnau tymor (trionglau + chylchoedd yn y diagram).


4. Hysbysiadau

Nid yw edoc yn offeryn cydymffurfio na gorfodi ar gyfer asiantaethau rheoleiddio.

Fodd bynnag, gall swyddogion rheoleiddio gyflwyno hysbysiad i fusnes a gofyn am gael gweld nodiadau trosglwyddo gwastraff ar edoc. Mae hyn yn adlewyrchu'r broses bresennol, ac mae gan fusnes saith diwrnod llawn i ymateb i gais o'r fath gan swyddog asiantaeth reoleiddio berthnasol, er enghraifft, Asiantaeth yr Amgylchedd neu awdurdod casglu gwastraff.

Creu/Cadarnhau/Cydnabod

Creu

Gall swyddog rheoleiddio ddrafftio hysbysiad er mwyn cael gweld cofnodion trosglwyddo gwastraff busnes. Bydd y swyddog rheoleiddio yn cael adborth ar unwaith gan edoc am y dyddiad olaf y defnyddiodd y busnes edoc.

Bydd hyn yn helpu'r swyddog rheoleiddio i ddeall a yw busnes yn defnyddio edoc yn rheolaidd.


Cadarnhau

Pan fydd yr hysbysiad yn cael ei gadarnhau, caiff y busnes wybod am gais y swyddog rheoleiddio i gael gweld ei nodiadau trosglwyddo gwastraff.


Cydnabod

Os bydd busnes yn cydnabod yr hysbysiad, yna caiff y swyddog rheoleiddio ganiatâd i gael gweld ei nodiadau trosglwyddo gwastraff.

Os nad yw busnes yn cydnabod yr hysbysiad erbyn y dyddiad cau, ni fydd y swyddog rheoleiddio'n gallu gweld unrhyw gofnodion, a chaiff yr hysbysiad ei nodi fel un sydd ddim yn cydymffurfio.


Mae edoc yn anfon hysbysiad dros e-bost i weinyddwyr busnes y busnes y rhoddir yr hysbysiad ar ei chyfer.


Mae'n drosedd peidio â chydnabod hysbysiad, a gall arwain at gamau gorfodi, fel sy'n wir ar gyfer y broses bapur bresennol.

Bydd unrhyw gamau ffurfiol yn dilyn prosesau'r corff rheoleiddio ei hun. Dim ond cofnod ffurfiol o'r cais i gael gweld nodiadau trosglwyddo gwastraff busnes y mae edoc yn ei ddarparu.


Ni fydd methiant i gydnabod hysbysiad "anffurfiol" erbyn y dyddiad cau yn arwain at gamau gorfodi. Pan fydd hysbysiad anffurfiol wedi dod i ben, bydd yr hysbysiad yn cael ei nodi wedi'i ganslo.


5. Busnes

Cedwir rhifau cofrestru a hawlenni ar wahanol systemau cyfrifiadurol ledled y DU, ac nid oes ffordd syml i edoc ddilysu'r rhifau a ddarperir.

Mae edoc yn gweld yr holl rifau cofrestru neu hawlenni fel testun ac nid yw'n defnyddio unrhyw brosesau gwirio na rheolau arbennig.

Cyfrifoldeb y busnes sydd ynghlwm â throsglwyddo yw sicrhau bod y rhifau'n gywir.

I gael gwybodaeth am hawlenni a roddir i ddiwydiannau, busnesau ac unigolion:

Yn yr Alban, mae cofrestrau cyhoeddus yn cadw gwybodaeth reoleiddio a gorfodi. Gallwch ofyn am wybodaeth yn bersonol, dros y ffôn neu dros e-bost. Rhagor o wybodaeth am gofrestrau cyhoeddus Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.

Gallwch hefyd chwilio drwy restr o gludwyr, broceriaid a chasglwyr a throsglwyddwyr proffesiynol cofrestredig Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban.


Dim ond busnesau sydd ynghlwm â throsglwyddo sy'n gallu cynnwys y nodyn trosglwyddo gwastraff mewn adroddiad (ac eithrio adroddiad ar gyfer pob gwastraff edoc).

Gallwch gyfyngu ar hawliau adrodd ymhellach drwy alluogi eich rhestr wen ar gyfer adrodd (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli busnes").

Os byddwch yn defnyddio'r swyddogaeth hon, dim ond busnesau sydd:

 1. ynghlwm â'r trosglwyddo, ac sydd
 2. wedi'u cynnwys ar restr wen ar gyfer adrodd yr awdur fydd yn gallu adrodd ar y nodyn trosglwyddo gwastraff

Pan fyddwch yn ychwanegu busnes at eich rhestr wen ar gyfer adrodd, gallwch ofyn i'r busnes hwnnw wneud yr un peth a'ch ychwanegu chi at ei restr wen ar gyfer adrodd.

Pan fydd gan fusnes hawliau adrodd ar nodyn trosglwyddo gwastraff, ni ellir dileu'r hawliau hynny.


Na. Gallwch gyflwyno manylion eich defnyddwyr mewn ffeil 'gwerthoedd wedi'u gwahanu gydag atalnodau' (CSV) a llwytho'r ffeil drwy'r wefan (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli defnyddwyr"). Gellir llwytho ffeil CSV dempled i lawr.


Gallwch. Mae edoc yn cydnabod, er ei bod yn bosibl i ddefnyddwyr gael gweld edoc mewn busnes, efallai nad oes ganddynt gyfeiriadau e-bost bob un. Mae modd defnyddio cyfeiriad e-bost cyffredin i gofrestru sawl defnyddiwr.


Mae cod SIC (Dosbarthiad Diwydiannol Safonol) yn ddull dosbarthu rhifol a ddefnyddir gan Dy'r Cwmnïau er mwyn nodi prif natur busnes cwmni neu'r math o weithgarwch economaidd y mae'n ei wneud. SIC 2007 yw'r fersiwn a ddefnyddir ar hyn o bryd.

Fel enghraifft: ar gyfer cwmni hurio sgipiau sy'n casglu gwastraff diberygl gallai geiriau allweddol gynnwys casglu, neu wastraff, neu diberygl. Mae edoc yn rhestru'r codau SIC sy'n berthynol i'r gair allweddol, gan alluogi'r defnyddiwr i ddewis eu cod SIC priodol.

Gallwch ganfod pob cod SIC yma


Mae edoc wedi'i gynllunio i fod yn hyblyg ac nid yw'n nodi sut rydych chi'n trefnu eich safleoedd ar edoc.

Gall busnes ddewis:


Mae'n debyg y bydd trefnu eich safleoedd mewn hierarchaeth yn edoc yn ddefnyddiol. Er mwyn deall y berthynas rhwng safleoedd, meddyliwch amdanynt fel perthnasau mewn coeden deulu: rydych chi'n blentyn i'ch rhieni ac yn ddisgynnydd iddynt; rydych chi'n ddisgynnydd i'ch teidiau a neiniau, ond nid ydych chi'n blentyn iddynt.

Er enghraifft:

Hierarchaeth Safle
 • mae safle B yn rhiant i safle D a safle E
 • mae safle D yn blentyn ac yn ddisgynnydd i safle B
 • mae safle D yn ddisgynnydd i safle A, ond nid yw'n blentyn iddo
 • mae safle B, safle C, safle D, safle E, ac ati, oll yn ddisgynyddion i safle A

Mae edoc yn ystyried gwahanol weithrediadau yn yr un cyfeiriad fel safleoedd gwahanol. Dylech gofrestru pob gweithrediad fel safle ar wahân, gan ddefnyddio'r un manylion cyfeiriad ar gyfer pob un.

Er enghraifft, mae'n bosibl i safle tirlenwi a chanolfan ailgylchu fod yn yr un cyfeiriad. Dylid cofrestru'r safle tirlenwi fel safle â'i esemptiad / hawlen / trwydded. Dylid cofrestru'r ganolfan ailgylchu fel safle ar wahân, â'i esemptiad / hawlen / trwydded ei hun.


Bydd safleoedd sydd wedi'u nodi'n weithredol yn ymddangos mewn awgrymiadau amser real wrth baratoi'r nodiadau trosglwyddo gwastraff a byddant yn cael eu cynnwys wrth gyfateb busnesau ar nodiadau trosglwyddo gwastraff.

Ni fydd safleoedd anweithredol yn ymddangos mewn awgrymiadau amser real ac ni fyddant yn cael eu cyfateb. Yn nodweddiadol, fe'u defnyddir fel "dalfan teitl" mewn hierarchaeth safle, neu maent yn safleoedd nas defnyddir bellach gan fusnes.


Na. Gallwch gyflwyno manylion eich safleoedd mewn ffeil gwerthoedd wedi'u gwahanu gydag atalnodau (CSV) a llwytho'r ffeil drwy'r wefan (gweler y ddewislen "Busnes > Rheoli safleoedd"). Gellir llwytho ffeil CSV dempled i lawr.


Wrth gofrestru safle gallwch roi cyfeiriadau e-bost y dylid cysylltu â hwy pan fydd nodyn trosglwyddo gwastraff sy'n ymwneud â'r safle naill ai'n:

 • gofyn bod eich busnes yn llofnodi
 • wedi cael ei newid

Noder yr anfonir hysbysiadau llofnodi dim ond i gyfeiriadau hysbysu e-bost ar gyfer safleoedd nad ydynt yn rhan o'ch busnes. O ganlyniad, ni anfonir hysbysiadau ar gyfer trosglwyddiadau mewnol.


Gallwch annog busnesau eraill i gofrestru ar edoc drwy greu tudalen gofrestru bersonol ar eu cyfer.

Gallwch roi manylion eich cwsmeriaid mewn ffeil 'gwerthoedd wedi'u gwahanu gydag atalnodau' (CSV) a llwytho'r ffeil drwy'r wefan (gweler y ddewislen "Busnes > Cofrestru Gwahoddiadau"). Gellir llwytho ffeil CSV dempled i lawr.

Pan fyddwch wedi llwytho eich ffeil CSV i fyny, bydd edoc yn creu dolen ar gyfer y dudalen gofrestru a fydd yn cynnwys y manylion y byddwch wedi'u darparu ar gyfer pob cwsmer yn barod. Yna, gallwch anfon y dolenni at eich cwsmeriaid dros e-bost, er mwyn iddynt gwblhau'r broses gofrestru.